PROVOZNÍ ŘÁD

Autor: Kino Slavia, 16. ledna 2014

 • Provozovatelem kina je AV-ELZO, s. r. o.
  Identifikační číslo: 252 40 722
 • Kino je kulturní institucí, slouží k promítání filmových představení a přehlídek všech filmových žánrů.
 • Kino je způsobilé k promítání digitálních projekcí ve standardu DCI se zvukovým záznamem DOLBY SURROUND 7.1, technologií 3D.
  Kapacita sálu je 164 míst.
 • Cena vstupného je dána distributorem (majitelem filmu) jako minimální možná, provozovatel dodržuje tuto minimální cenu a dále z ní žádné slevy neposkytuje.
 • Poskytnout VOLNOU VSTUPENKU neumožňují závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi Unií filmových distributorů a provozovatelem kina.
  Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie MK a zákonem stanovenou DPH.
 • Zakoupenou vstupenku je návštěvník povinen zkontrolovat ihned u pokladny, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.
 • Vstup do veřejných prostor kina je možný až po zakoupení platné vstupenky.
 • Pokladna se uzavírá 15 minut po zahájení večerního programu.
 • Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka.
 • Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníků kina.
  Neukázněné či podnapilé diváky mohou zaměstnanci kina vykázat bez nároku na náhradu vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 • Z hygienických a bezpečnostních důvodů je zakázána donáška a konzumace vlastního občerstvení do kinosálu.
 • Při 3D projekci nesmí divák s brýlemi opustit promítací sál. Obdrží-li divák při vstupu do sálu poškozené brýle, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit personálu kina. Dojde-li k poškození brýlí, způsobené nevhodným zacházením, je divák povinen uhradit způsobenou škodu.
 • Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit a v hledišti používat mobilní telefon.
 • Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina dovedl.
 • Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.
 • Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svoji bezpečnost.
 • Ve filmovém sále je na základě zákona o autorských právech zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy představení.
 • Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
 • Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví upozorňujeme, že pokud diváci nejsou spokojeni s hladinou hlučnosti v promítacím sále, mají právo tuto skutečnost nahlásit odpovědným osobám, které jsou povinny sjednat okamžitě nápravu.
 • Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
 • Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s provozním řádem kina. Výjimky z tohoto provozního řádu může stanovit pouze provozovatel kina.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA KINA

Autor: Kino Slavia, 13. února 2017

Kino Slavia, Mariánské Lázně
Kino Slavia, Mariánské Lázně